pleitnotitie Blekersveld Beeldvormende vergadering 6 september 2018

Posted on

U weet vast wel wat de term “In het pak genaaid worden” betekent? Een term die vaak gebruikt
wordt bij politieke/machts spelletjes en betekent dat een partij wordt opgelicht/bedrogen. Nou
dat gevoel hebben wij als bewoners van het Blekersveld en omgeving. Wij worden willens en
wetens door de politiek via de bekende salamitactiek gepeopeld. Maar wordt de Raad niet ook
een rad voor ogen gedraaid door het College? Weet de raad wel wat er allemaal wordt
bekokstoofd zonder dat zij daarbij betrokken wordt?

De Overval
In oktober 2016 ontvangen bewoners van het Blekersveld een brief waarin gewag wordt
gemaakt van mogelijke bouw van 15 tot 45 woningen in het sociale segment op de strook gras
gelegen langs de Randweg. Een perceel grond waarover al jarenlang discussie bestaat tussen
bewoners en gemeente. Een perceel grond die –nogmaals bevestigd in het in 2014 vastgestelde
ruimtelijk plan – de bestemming groen heeft gekregen. Een perceel groen dat, hoewel
bewoners gevraagd hebben om het voor publiek toegankelijk te maken, nimmer is opengesteld.
Let wel in de brief van het College van 22 oktober 2016 is alleen sprake van bouw op dit perceel.
Hierover later meer.

Hoewel meerdere buurtbewoners direct hun bedenkingen tegen het voornemen van de
gemeente tot het realiseren van woningbouw hebben ingebracht, hebben slechts een paar, en
dan nog na heel lang aandringen, een nietzeggende reactie van het college als antwoord
ontvangen.

En lang was het stil
Vlak voor de raadsverkiezingen werd door het oude college nog even geprobeerd om snel een
nieuwe Woonvisie door de raad te loodsen. In het daarbij behorende concept-uitvoeringsplan
was het aantal woningen te bouwen op het Blekersveld al binnenskamers uitgebreid tot 100.
Gelukkig werd dit snode plan getackeld doordat een meerderheid in de raadscommissie vond dat
de oude Raad niet over haar graf kon en mocht regeren. Vreemd is het op zijn minst dat het
origineel van de destijds geagendeerde concept-woonvisie met uitvoeringsbesluit niet meer in
het digitale archief van de Commissie is terug te vinden. In het origineel werd gemeld dat
uitgegaan werd van 100 woningen op het Blekersveld, terwijl in het nu gearchiveerde stuk geen
aantallen meer worden genoemd.

Wij stellen dus vast dat enig raadsbesluit om te komen tot sociale woningbouw op de
meergenoemde strook grond ontbreekt.

Wat schetst dan onze verbazing om in kwartaalbrief 3 implementatie omgevingsvisie te lezen
dat het project Blekersveld door Binnenlandse zaken is aangewezen als project in het kader van
de Crisis en Herstelwet. Maar nog groter de verbazing over hetgeen in de toelichting op het
besluit van de minister is te lezen.
Daar staat, en ik quote,:

Met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet ziet de gemeente Bloemendaal mogelijkheden om zich via experimenteren de nieuwe benaderingswijze en plansystematiek van de Omgevingswet eigen te maken. Dit wordt ingebed in een implementatietraject.

Tot zover geen probleem, maar dan:

Het project Blekersveld leent zich hier goed voor. Deze inbreidingslocatie, in de kern van Overveen met een omvang van circa 10.000 m2, is door de gemeenteraad aangewezen voor de realisatie van sociale woningbouw. Het zal gaan om 50 tot 100 woningen, waarbij ook een mogelijkheid zal bestaan tot bouwen in de hoogte. De bestaande bebouwing op deze locatie zal worden gesloopt. De locatie zal in samenwerking met een woningbouwvereniging worden ontwikkeld, waarbij de omgeving met behulp van participatie nauw betrokken wordt. Voor dit gebied wil de gemeente een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vaststellen.

Tot zover de quote.
Leden van de commissie, snapt u het nog. Voegt de minister op eigen initiatief een project aan
de projectenlijst toe. Nee natuurlijk niet. Een verzoek om toegevoegd te worden aan de
projectenlijst C&H wet dient te worden gedaan door een daartoe aangewezen bevoegd gezag.
Geconstateerd hebbende dat de raad nog geen enkel besluit ten aanzien van (sociale)
woningbouw op het Blekersveld heeft genomen, kan niet anders geconcludeerd worden dat dit
"project" door het College is voorgedragen. Dat betekent dat het College de minister van
Binnenlandse zaken onjuiste -ja zelf valse- informatie heeft verstrekt, waarbij de raad
besluitvorming is toegedicht die nog nimmer heeft plaatsgevonden. Een politieke doodzonde
derhalve.

NB Het besluit van de minister van BIZA omvat overigens een groter gebied dan het perceel als
omschreven als "strook gras parallel aan de Randweg (N208)". De kaart die bij het besluit is
gevoegd omvat namelijk ook het gebied waarop het voormalig politiebureau is gevestigd. Een
uitbreiding waar wij als buurtbewoners op geen enkele wijze zijn geïnformeerd.
Alles wijst er op dat het college coûte que coûte het Blekersveld en omgeving van sociale
woningbouw wil voorzien. Het lijkt een erezaak geworden te zijn, zeker nu van de in eerste
instantie in oktober 2016 gedoodverfde 5 locaties er reeds 4 zijn afgevallen, en zeker ook nu het
er naar uitziet dat ook de gedachte bouw op het Reinwaterpark door besluitvorming van het
PWN niet door lijkt te gaan.

Dan maar ghettovorming op de strook grond tussen Dompvloedslaan en Buytentwist lijkt de
gedachte. Dat hiermee een precair evenwicht in de leefgemeenschap van huurders en kopers op
Blekersveld wordt verstoord wordt gewoon gebagataliseerd.
Brederode Wonen staat in de startblokken. Afspraken tussen hen en het College lijken gemaakt,
want laten we eerlijk tegenover elkaar zijn, een woningbouwcorporatie die op eigen initiatief
een bureau inhuurt zonder dat er zekerheid is over de doorgang van bouw, is, gelet op de
daarmee gemoeid zijnde kosten, wel erg onwaarschijnlijk.
En wat te denken van de inhuur van een externe projectleider in deze. Alles vooruitlopend op en
zonder enige zekerheid over ruimtelijke besluitvorming en ja zelfs zonder vastgestelde
woonvisie waarop de bouwplannen gebaseerd zouden moeten zijn.
Raad denk om uw zaak, overactieve krachten in de ambtenarij en het college laten u over zaken
beslissen die onvoldoende zijn doordacht. Ingegeven door vermeend prestigeverlies van ambtenaren en de drang van een directeur/bestuurder van Brederode wonen om zich toch maar te kunnen profileren.
Stop deze onzinnige bouwplannen nu het nog kan.

Stichting Leefbaar Blekersveld; i.o.

Download hier de notitie