Gemeentepolitiek in Bloemendaal

Posted on

Donderdagavond weer een mooi stukje gemeentepolitiek meegemaakt. De woonvisie 2018-2022 stond als thema op de agenda, met de mogelijkheid tot inspreken. Direct bij aftrap door de voorzitter laat de heer Doorn van VDB reeds weten geen behoefte aan insprekers te hebben. Wil eigenlijk gelijk door naar het stellen van vragen aan de directeur/bestuurder van Brederode Wonen.

De voorzitter wijst dit verzoek af en geeft alsnog het woord aan de voorzitter van Stichting Blekersveldgroen. Deze stelt in zijn betoog een groot aantal bewezen onjuistheden in het handelen van het College van B&W daar waar het het Blekersveld betreft aan de kaak. Hieronder het bewust onjuist informeren van de Minister van Binnenlandse Zaken en het doen van aannames over het oude politiebureau die in de praktijk niet op waarheid blijken te berusten. Ernstige omissies in de besluitvorming van het college derhalve. Overigens zaken waar de aanwezige raadsleden van op de hoogte zouden moeten zijn geweest aangezien het bestuur van stichting de raad hier ook schriftelijk al op heeft gewezen.

Aan het eind van het pleidooi roept de voorzitter van de stichting de raad op om op de zaak te letten omdat, “overactieve krachten in de ambtenarij en het college laten u over zaken beslissen die onvoldoende zijn doordacht. Ingegeven door vermeend prestigeverlies van ambtenaren en de drang van een directeur/bestuurder van Brederode wonen om zich toch maar te kunnen profileren.”

Hoewel uit het eerder gehouden pleidooi de fouten van het College en het handelen van ambtenarij en Brederode Wonen duidelijk naar voren zijn gebracht, schiet de raadsvertegenwoordiger van de PvdA bij het laatste pleidooi volledig uit zijn rol. Hij vindt het gestelde omtrent college, ambtenarij en Brederode Wonen klaarblijkelijk onbetamelijk.

Over het bewust onrechtmatig handelen van het College geen woord: noch van de voorzitter, noch van de wethouder noch van de aanwezige raadsleden.

Op zijn minst vreemd niet!.