aanvraag voorlopige voorziening inzake de kap van 154 bomen

Posted on

Rechtbank Noord-Holland
sectie bestuur
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

Geachte Voorzieningenrechter,

Inleiding

Hierbij verzoek ik u een voorlopige voorziening te treffen strekkende tot het schorsen van het op
20 juli 2021 met kenmerk 845463 genomen besluit (hierna het bestreden besluit).

Het bestreden besluit, het bezwaarschrift en het door de bezwaarschriftencommissie gemeente Bloemendaal hierover op 12 oktober 2021 uitgebrachte advies zijn als bijlagen 1, 2 en 3 bij dit verzoekschrift gevoegd.

Spoedeisend belang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal (hierna B&W) hebben op 20 juli 2021 positief beschikt op een aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van 154 bomen op het Blekersveld te Overveen.

Tegen deze beschikking heeft ondergetekende bezwaar aangetekend. De aangevoerde gronden in dit bezwaar dienen tevens als gronden voor toewijzing van dit verzoek.

Mijn bezwaar is op 28 september 2021 behandeld in een hoorzitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bloemendaal. Op 12 oktober 2021 heeft deze commissie hierover advies uitgebracht aan B&W. Het advies behelst het ongegrond verklaren van mijn bezwaar.

Na beslissing hierop door B&W staat het hen in principe vrij om tot effectuering van de kap over te gaan.

Gelet op de in een tweetal raadscommissievergaderingen gedane uitspraken van de twee verantwoordelijke wethouders, dat bij een positief advies van de bezwaarschriftencommissie tot ongegrondverklaring van de bezwaren van bezwaarmakenden direct tot effectuering van de kap zal worden overgegaan, heb ik gegronde vrees dat spoedig ook daadwerkelijke met de uitvoering zal worden aangevangen. Dit vermoeden is nogmaals bevestigd in een telefoongesprek op 15 oktober 2021 tussen de gemeentelijk projectleider statushouders de heer P. Wenneker en de advocaat van de Stichting Bomenridders – eveneens bezwaarmakende in deze zaak- de heer J.E. Dijk van advocatenkantoor Vos & Vennoten. In dit gesprek werd gemeld dat direct, danwel de dag na de hernieuwde beslissing van B&W op de vergunningaanvraag, overgegaan zal worden tot kap. Als datum van hernieuwde besluitvorming over de omgevingsvergunning tot kap wordt 19 oktober 2021 genoemd.

Nu de intentie tot directe kap vanuit gemeentezijde zo duidelijk naar voren is gebracht, kan ik niet anders dan vooruitlopend op de beslissing van B&W op mijn bezwaar en preluderend op het door mij naar aanleiding van deze beschikking in te stellen beroep, u te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, strekkende tot schorsing van het besluit ten aanzien van de kap.

B&W stellen dat de kap noodzakelijk is in verband met de wens om op het terrein woningbouw te realiseren. Hierbij zou het in eerste instantie gaan om tijdelijke woningbouw en in een latere fase om permanente woningbouw. Echter de plannen hiervoor bevinden zich nog in de aanvraagfase.
Hiernaast geldt dat het nog maar zeer de vraag is of deze woningbouw ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Gelet op de juridische complexiteit bij de totstandkoming van ruimtelijke besluiten staat vast dat het nog jaren kan duren voordat de voor (tijdelijke) woningbouw noodzakelijke omgevingsvergunningen en de voor de permanente woningbouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging rechtens onaantastbaar zijn.

Daarnaast, zo wordt door B&W gesteld, is de kap noodzakelijk omdat sanering van de zwaar verontreinigde grond die zich op de locatie Blekersveld bevindt anders niet kan plaatsvinden. Hierbij geeft B&W aan dat ook als de door hen gewenste woningbouw niet doorgaat, zij de intentie hebben om het terrein geschikt te maken voor een gezonde ontwikkeling, zodat het opengesteld kan worden ten gunste van de inwoners van de gemeente.

Ten aanzien van het gestelde in vorenstaande alinea wil ik opmerken dat door meerdere bewoners van het Blekersveld in de periode 1998 tot nu, B&W hebben verzocht het terrein open te stellen voor publiek. Deze verzoeken zijn echter categorisch afgewezen. Er zijn mij geen besluiten bekend die de geponeerde stelling van het college ten aanzien van gezonde ontwikkelingen (buiten woningbouw) staven. Zo nodig kan ik de briefwisseling tussen bewoners van het Blekersveld en B&W gedurende de afgelopen jaren overleggen.

Vandaar mijn stelling dat er geen zwaarwegende belangen zijn die de noodzaak tot kaalslag van het Blekersveld op dit moment rechtvaardigt.

Ik dit kader wijs ik u graag op een recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak met als kenmerk ABRvS 22 juni 2021, ECLI.NL:RVS 2021-1291. Hierin wordt niet –zoals gebruikelijk- overwogen dat aannemelijk is dat er onomkeerbare gevolgen optreden indien het bestemmingsplan in werking treedt, maar wordt geconcludeerd dat er geen zwaarwegende belangen zijn die zich tegen het treffen van een voorlopige voorziening verzetten.
Ook in dit geval zijn er naar mijn mening geen zwaarwegende belangen die zich tegen het treffen hiervan verzetten.

Verzoek

Ik verzoek u hierom het bestreden besluit te schorsen tot aan het moment dat de noodzakelijke omgevingsvergunningen en de wijziging van het ruimtelijk plan juridisch onaantastbaar zijn als gevolg van een rechterlijke uitspraak.

Hoogachtend,

 

[afzender bekend bij de redactie]