locatieonderzoek versus voorstel raadsbesluit

Posted on

De agendastukken voor de vergadering van 13 mei 2020 van de raadscommissie Samenleving te Bloemendaal spreken elkaar volledig tegen. Het verbaast ons dan ook, dat gezien alle onderzoeksresultaten die deze week bekend zijn gemaakt, het college van burgemeester en wethouders  in het raadsvoorstel dat over de locatie Westelijke Randweg 1 gaat, in een tussenbesluit met een zeer geringe motivatie/argumentatie, de raad wil verleiden ook direct te laten beslissen over permanente woningbouw op het Blekersveld. Dit in tegenspraak met de in 2016 beloofde zorgvuldige afweging, zoals eerder aangekondigd in 2016. Zie tijdslijn op deze website.

Laten we onderstaand staatje als uitgangspunt nemen om het e.e.a. te analyseren:

1.3 Wanneer je op het Blekersveld 100 woningen wilt bouwen, dan verdwijnt al het groen uit dit gebied. Dit is in strijd met hetgeen de gemeente Bloemendaal concludeert in de rapportage “locatiestudie sociale woningbouw van 17 oktober 2016”, waarin wordt gesteld dat “openbaar groen in het gebied beperkt is”. Het perceel wat de gemeente voor ogen heeft, is grofweg even groot als het reeds bestaande Blekersveld, alwaar 44 woningen zijn gerealiseerd. Wil je het dubbele aantal woningen realiseren, dan kunnen we concluderen dat het laatste stukje groen totaal verdwijnt.

2.3 Geluidswaarden: Sinds het besluit door de raad is genomen om de 4 locaties te onderzoeken is Nederland in Intelligente lockdown gegaan. Het verkeersaanbod op landsherenwegen is derhalve gedecimeerd in de periode waarin dit onderzocht zou kunnen zijn. In de aannames die nu worden gebruikt, scoort het parkeerterrein van het gemeentehuis van Bloemendaal tot maximaal 58 decibel en die van de locatie Blekersveld tot maximaal 64 decibel. Op zijn minst apart als we realiseren dat locatie Blekersveld naast de Westelijke Randweg is gelegen, een weg waar dagdagelijks ca. 44.000 auto’s gebruik van maken, (cijfers van Provincie Noord-Holland) die daar 70 KM/u mogen rijden.  Dit in vergelijking met een dorpsweg waar aanzienlijk minder auto’s 50 KM/u mogen rijden. Ook stellen wij vast dat geen rekening is gehouden met het eveneens aanwezige geluid van het spoorverkeer, met name het goederentreinverkeer

2.4 De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek op het Blekersveld (klik hier voor de rapportage) bevestigen het bestaande vermoeden dat de bodem zwaar is verontreinigd. De kosten van het saneren van de bodem worden in het overzicht buiten beschouwing gelaten, terwijl de baten onder 3.2 wel in beeld worden gebracht.

3.2 Bij de bouw van 100 appartementen wordt € 920.000,- euro aan baten ingeschat, terwijl dit bij 48 woningen op € 80.000,– euro wordt gsteld. Dit staat haaks op het gestelde in de rapportage stikstofdepositie, waarin door het bedrijf BK bouw & Milieuadvies BV wordt geconstateerd dat er zonder gevolgen voor de stikstofdepositie op het naastgelegen Natura-2000 gebied er maximaal 17 appartementen of slechts 9 woningen gerealiseerd kunnen worden.