gespreksverslag onderhoud met Wethouder S de Roy van Zuidewijn d.d. 9-3-2020 14:00

Posted on

Verslag overleg Stichting Blekersveld
9 maart 2020 14:00

Aanwezig:

Dhr  de Geus                                   Stichting Blekersveld
Dhr Valster                                      Stichting Blekersveld
Mevr. De Roy van Zuidewijn       Wethouder gemeente
Mevr. van der Zeijden                   Ambtelijke ondersteuning gemeente

Reden gesprek.
In de commissie samenleving van 5 maart jl is door een aantal partijen Blekersveld genoemd als mogelijk locatie voor (sociale) woningbouw cq flexwoningen voor statushouders. Naar aanleiding van het gesprek met de wethouder van 5 maart 2020, waarin door de stichting werd gesteld geen verdere woningbouw op het Blekersveld te willen en waarin bezwaar werd gemaakt tegen verdere uitbreiding van sociale woningbouw, houdt de wethouder- onder verwijzing naar de verdeelsleutel in de Woonvisie- een pleidooi voor verbetering van de verhoudingen koop en sociaal door toevoeging van het middensegment op het Blekersveld.

Verdeling huidig Blekersveld:
8 koopwoningen
36 sociale huurwoningen
Omgeving rondom Blekersveld betreft ook sociale woningbouw

De stichting wil geen woningbouw op Blekersveld. Ongeacht de woonvisie.
In 2006 heeft de gemeente middels een brief aangegeven dat er sprake is van verontreinigde grond. De kwaliteit van de grond is reden voor de gemeente om het verzoek tot openbaar maken wordt afgewezen. Stelling van de stichting is dat geen woningbouw gepleegd mag worden op vervuilde grond.

De stichting geeft aan dat het een stuk groen betreft, in het BSP is het als groen bestemd.
De stichting geeft aan dat het stuk in de Welstandsnota alsook in de toelichting bij het BSP is toegevoegd aan landgoed De Beek. Stichting wijst op de gemeentelijke regelgeving die voor landgoederen geldt.

Voorts wordt ingegaan op de structuurvisie. De Stichting wijst op het geven dat de zoeklocatie voor woningbouw langs de Westelijke Randweg gekoppeld is aan de voorwaarde dat de barrièrewerking tussen oost en west Overveen wordt weggenomen. Met andere woorden eerst ondertunneling van de Randweg alvorens mogelijke woningbouwplannen.

Wethouder geeft aan niet voorbereid te zijn op een inhoudelijke juridische discussie hierover.

De wethouder geeft aan dat de locatie Blekersveld door de inbreng van sommige leden van de raadscommissie wederom in beeld is gekomen als mogelijke plek voor woningbouw. De wethouder vraagt de stichting hun wensen aan te geven ten aanzien van de invulling van woningbouw Indien hiertoe alsnog zou worden besloten. De stichting geeft aan hierover geen uitspraak te willen doen. Vooralsnog zet de stichting in op het behoud van groen.

Wens 1 stichting:  geen bebouwing ook niet tijdelijk;

Wens 2 stichting: stel locatie open als openbaar groen.
De locatie heeft door de braakligging van 25 jaar een grote biodiversiteit ontwikkeld.

Stichting geeft aan dat ontwikkeling op de locatie totaal niet geschikt is, te dicht bij de randweg.
Opties voor de stichting zijn: openbaar groen (park) en anders handhaven zoals het nu is. Stichting wijst in dit kader op de wens van de gemeente tot het versterken van de biodiversiteit (zie digitale enquêtte).

Het aanwezige groen, fungeert als buffer tussen de randweg en de woningen. Filter bijvoorbeeld voor fijnstof. Locatie is uniek omdat er niemand komt. Onaangetast groen.

Wethouder geeft aan dat er mogelijk op korte termijn plannen zullen komen voor woningbouw. De stichting geeft aan dat –zeker gelet op de tot nu toe door de gemeente gemaakte procedurefouten, waaronder het foutief informeren van de minister van Biza-  de gang naar de rechter in het voordeel van de stichting zal uitvallen. Dit gegeven is voor de stichting niet het moment om te praten over een mogelijke ontwikkeling.

Stichting is teleurgesteld over het feit dat ze niet betrokken zijn bij de participatie van de statushouders. Verder geeft de stichting aan op basis van het eerste voorstel van het college geen behoefte te hebben gehad aan inspraak, immers dit voorstel ging uit van de locaties Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg. Doordat op basis van het gestelde in eerste termijn het college een hernieuwd voorstel aan de raad doet om nog een 3de locatie voor woningbouw aan te wijzen, is de stichting de mogelijkheid tot inspreken ontnomen.

Er is tot aan de Raad van State geprocedeerd om de groenlocatie op het Blekersveld openbaar te maken voor publiek. Een bestemming die past bij de toezeggingen zoals gedaan bij de verkoop van de huizen.

Conclusie
De stichting geeft aan dat Blekerveld 25 jaar geleden als publiekstoegankelijk groen had moeten worden aangelegd. De gemeente heeft hier (vervuilde) grond gedeponeerd waarna het terrein is afgesloten.
De stichting blijft bij haar standpunt dat het beoogde stuk grond niet als woningbouwlocatie mag worden ontwikkeld. Een parkbestemming wordt geapprecieerd,  maar als dit niet haalbaar blijkt is het handhaven van de huidige status quo acceptabel.