Buurtbrief: Toch woningbouw op Blekersveld en Dompvloedslaan

Posted on

Geachte buurtbewoners,

Op 6 september aanstaande is er een beeldvormende Raadsvergadering. Aanvang 20:00 uur. Locatie: zaal 1 in het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Als u tegen sociale woningbouw op locatie Blekersveld/politiebureau Dompvloedslaan bent is dit het moment om uw stem te laten horen. Wij vertrouwen dan ook op een grote opkomst. Alleen een massaal nee vanuit de buurt kan in dit “democratisch proces” het tij nog keren.

In oktober 2016 werden we overvallen door de mededeling van het College van B en W van Bloemendaal dat er extra woningbouw op het Blekersveld zou komen. Hij liet weten dat in het eerste kwartaal 2017 hierover overleg met omwonenden zou worden gestart.

Na oktober 2016 is niet veel meer van de gemeente vernomen, maar dat betekent niet dat stil wordt gezeten. Zo heeft het College de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd de locatie politiebureau Dompvloedslaan en grasstrook Blekersveld op te nemen als een project vallend onder de Crisis en Herstelwet. Deze wet heeft als doel om projecten die positieve effecten op de Nederlandse economie hebben snel tot uitvoering te laten komen. De minister heeft dit verzoek gehonoreerd.

In de toelichting op het besluit valt te lezen dat de minister zich bij haar goedkeuring heeft gebaseerd op onjuiste informatie. Zo staat er dat de raad de locatie Blekersveld heeft aangewezen voor sociale woningbouw, dat het gaat om 50 tot 100 woningen, eventueel door hoogbouw te realiseren, en dat bestaande bebouwing zal worden gesloopt.

Tot slot wordt gemeld dat de locatie in samenwerking met een woningbouwvereniging zal worden ontwikkeld en dat de buurt hierbij nauw zal worden betrokken. (De totale tekst staat op de site www.Blekersveldgroen.nl )

Uit de bij dit besluit gevoegde tekening blijkt verder dat onder het “project Blekersveld” ook het terrein van het politiebureau aan de Dompvloedslaan valt. Dat verklaart dan ook gelijk de zinsnede over de sloop.

Dat de raad de locatie Blekersveld heeft aangewezen voor sociale woningbouw is pertinent onwaar. De raad heeft namelijk nog geen enkel besluit over woningbouw op het Blekersveld genomen. Een poging van het college van B en W in februari van dit jaar om de raad een Woonvisie 2018-2022 te laten vaststellen heeft immers schipbreuk geleden.

In het uitvoeringsprogramma bij die concept-woonvisie is overigens wel sprake van onderzoek naar woningbouw op het Blekersveld.

Feit is dus dat het college van B en W onjuiste informatie aan de minister heeft verstrekt. Immers een niet bestaand raadsbesluit is opgevoerd om de minister positief te laten beslissen. Voorwaar een politieke doodzonde.

Tot slot wil ik jullie nog informeren dat we bezig zijn met de oprichting van een stichting om zo sterker te staan als gesprekspartner naar de officiële instanties in dit proces. Wil je je aansluiten of op de hoogte gehouden worden, mail naar gw.valster@quicknet.nl

Stichting Blekersveld Groen i.o., namens deze Gert Valster, Blekersveld 14, 2051 NL Overveen

Download hier de brief buurt brief 3 sept 2018