Bloemendaal wil meer nadruk leggen op sociale woningbouw

Posted on

De gemeente Bloemendaal wil dat er tot 2022 per jaar 85 woningen worden gebouwd met daarbij nadruk op de sociale huursector en de middendure woningen. Het wordt projectontwikkelaars minder gemakkelijk gemaakt de verplichting tot bouw van sociale sector woningen af te kopen. De nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn en bovendien gasloos en energieleverend. Dit en meer staat in de Woonvisie die binnenkort door de gemeenteraad wordt besproken.

door Marilou den Outer

In de Woonvisie 2018-2022 wordt geconstateerd dat nu de economische crisis voorbij is, de prijzen van woningen flink zijn gestegen en dat het met name voor middeninkomens nog lastiger is geworden een woning te kopen. Dat gaat soms om mensen die eigenlijk een te hoog inkomen hebben voor een sociale woning, maar niet in staat zijn om een huis te kopen. Dat betekent dat de doorstroming stagneert. Maar ook andersom komt het voor dat voor een stijgend aantal mensen de sociale huur niet is op te brengen. Tot 2040 zal het inwonersaantal van Bloemendaal verder stijgen, en met name het aandeel ouderen zal toenemen.

Over het bouwen van woningen in de gemeente heeft Bloemendaal zich ook gebonden aan afspraken met derden. Bijvoorbeeld het Regionaal Bouwprogramma (RAP) dat door diverse gemeenten in de regio in 2016 is vastgesteld. Daarin heeft Bloemendaal zich verbonden aan een bouwopgave van gemiddeld 85 woningen per jaar. Problematisch voor Bloemendaal is dat het een gewilde woongemeente is, en dat de grondprijs hoog is in vergelijking met de rest van de regio. Toch wil de gemeente “met de woonvisie een heldere keuze maken voor het sociale segment.” Dat wil zij nu doen door de verplichting om te bouwen in de sociale sector aan te scherpen. Tot nu toe kon een ontwikkelaar bij een project tot 18 woningen de verplichting afkopen, voor 30.000 euro per woning dat in een speciaal fonds wordt gestort. Straks gaat dat wat de gemeente betreft gelden voor projecten tot 15 woningen. Bij afkoop geldt tevens de verplichting om in plaats van de sociale huur 40% middenhuur te bouwen.

Verder stelt de gemeente dat de hoogte van de afkoopsom moet worden verhoogd. Tot welk bedrag staat er niet bij. Bouwlocaties ontbreken In de nieuwe woonvisie ontbreken tevens namen van bouwlocaties. Dat ligt gevoelig. De meeste sociale sectorwoningen staan in de zuidelijke kernen Vogelenzang en Bennebroek. Bij de recente woningbouwplannen in Vogelenzang was er vanuit de inwoners weerstand tegen nog meer sociale woningbouw, en die verdwenen vervolgens uit het project Vitaal Vogelenzang. Het college wijst er in het raadsvoorstel van de Woonvisie dan ook op dat bij nieuwbouwprojecten ‘de gemeentelijke kaders’ goed kenbaar moeten worden gemaakt aan omwonenden, zodat er een ‘zorgvuldig participatietraject kan worden gevolgd.’ Het college verkent in het raadsvoorstel ook even de mogelijkheid om in een kern als Aerdenhout aan te sturen op sociale sectorbouw. En beantwoordt die vraag direct met dat “Bloemedaals Nieuwsblad 09-01-2019” Wat het college betreft is het beter om niet alle doelgroepen in alle kernen te willen bedienen. De commissie Samenleving buigt zich als eerste over de Woonvisie, op woensdag 16 januari. Bloemendaals Nieuwsblad 09-01