Bezwaar van Stichting Blekersveldgroen tegen raadsbesluit 30 juni 2020

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Onderwerp: Bezwaar tegen raadsbesluit

 Overveen, 1 augustus 2020

Geacht college,

Hierbij maken wij proforma bezwaar tegen het door de gemeenteraad op 30 juni 2020 genomen besluit op het door onder andere GroenLinks ingediende amendement inzake huisvesting statushouders en sociale woningbouw . Het betreft raadsvoorstel 2020002269 als vervolg op door raadsmeerderheid als “niet rijp voor besluitvorming” beoordeeld voorstel 2020001474. Een kopie van bedoeld besluit gaat hierbij.

Ons bezwaar richt zich met name op punt 3 van aangehaald besluit, daar waar het gaat om het “doorgaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw met minimaal 1/3 sociaal”.

Wij hebben besloten om tegen dit besluit een voorlopig bezwaarschrift in te dienen aangezien uit het genomen besluit niet blijkt of, en zo ja, binnen welke termijn er bezwaar kan worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient dan ook om onze rechten in eventueel volgende gerechtelijke procedures zeker te stellen.

Indien het niet mogelijk is tegen het bedoelde raadsbesluit bezwaar aan te tekenen dan willen wij hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Afhankelijk van de reactie van uw zijde, zullen wij de redenen van onze bezwaren schriftelijk aanvullen.

Hoogachtend,

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                    Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877