Bezwaar beslissing WOB verzoek 6 mei 2020

Posted on

Aan: Het college van B en W van de gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen

Onderwerp: Bezwaar beslissing Wob-verzoek 6 mei 2020

Overveen, 23 juli 2020

Geacht college,

Bij brief van 23 juni 2020, kenmerk  2020002360 is er namens uw college een besluit genomen op het door onze stichting ingediende Wob-verzoek met betrekking tot het openbaar maken van de onderzoeksresultaten naar woningbouw voor spoedhuisvesting en andere woningzoekenden. Op basis van de uitgevoerde toetsing aan de weigeringsgronden van de Wob, is veel van de voor onze stichting essentiële  informatie onleesbaar gemaakt. Zo zijn de uitkomsten van de door adviesbureau Sumcity opgestelde grondexploitatie voor de locatie Blekersveld in hun geheel weggelakt. Door middel van het besluit van 23 juni 2020 met bovenvermeld kenmerk, heeft uw college derhalve getracht geheimhouding op te leggen op de grondexploitaties van locatie Blekersveld.

Op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet had de gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering na 23 juni 2020 de door uw college opgelegde geheimhouding moeten bekrachtigen. Wij stellen vast dat een dergelijk besluit niet door uw college aan de raad is voorgelegd. Derhalve komen wij  tot de conclusie dat de door uw college opgelegde verplichting tot geheimhouding van de voor de locatie Blekersveld opgestelde grondexploitaties is komen te vervallen. Wij verzoeken uw college daarom om ommegaande de gewraakte grondexploitaties voor locatie Blekersveld aan ons ter beschikking te stellen.

Overigens zijn ons in uw brief van 23 juni jongstleden nog een tweetal omissies in de gevolgde procedure opgevallen. Ten eerste wordt gesteld dat onze stichting per brief van uw college van 3 juni 2020 is geïnformeerd over de beslissing dat openbaarmaking van een viertal andere documenten met 4 weken is verdaagd. Wij stellen vast dat ook deze brief niet bij onze stichting is binnengekomen. In dit kader wijzen wij u nogmaals op het feit dat wij in onze brief aan de raad van 11 mei jongstleden ook al hebben geconstateerd dat de bewoners van het Blekersveld niet per brief op de hoogte zijn gebracht van de beslissing van uw college van 29 april 2020 inzake tijdelijke woningenbouw op Blekersveld (kenmerk 2020001539).

Tot slot bevreemdt het ons dat kennelijk niet uw college, maar het afdelingshoofd Beleid de beslissing neemt over het wel of niet openbaar maken van informatie. In de meergenoemde brief van 23 juni 2020 stelt dit afdelingshoofd Beleid in de laatste regel immers dat hij heeft besloten om de desbetreffende informatie niet openbaar te maken, zij het wel namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal.

Hoogachtend,

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen,

Stijn de Geus, voorzitter                                                                    Gert Valster, secretaris

Secretariaat: Stichting Blekersveld Groen, p/a Blekersveld 14, 2051 NL Overveen, telefoon +31611080736  of +31614357877